Ученички парламент

ПЛАН  РАДА  УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА

Координатори Драгана Пантелић и Драгана Ђурић

АктивностиОдговорностиВреме реализацијеИндикатори успешностиРесурси
  Формирање Ученичког парламента, избор председника, заменика и записничара  Ученичког парламента.Упознавање са планом  рада  Парламента за школску 2020/2021. Договор о начинима сарадње и задужењимаПредставнци одељењских заједница Ментори Ученички парламент  Септембар, 2020.Допринос Годишњем програму рада школе Упућеност чланова Парламента у активности  предвиђене Акционим планом рада Ученичког парламента за текућу школску годинуЉудски ресурси
  Упознавање Ученичког парламента са Развојном планом школе и Годишњим планом рада школе за школску 2020/21 и давање предлога, сугестија и мишљења с тим у вези.Тим за развојни план школе  Септембар, 2020.Упућеност чланова парламента у активности  предвиђене Годишњим школским и Развојним планом за текућу школску годинуЉудски ресурси
Упознавање Ученичког парламента са Правилником о награђивању и похваљивању ученика.Секретар школе/директорСептембар, 2020.Упућеност чланова парламента у Правилник Подизање мотивационе свести међу ученицима школе за предлоге и сугестије за допуну Правилника.Људски ресурси
Упознавање са   Статутом Ученичког парламента и Пословником о радукоординатори  Септембар – новембарУпућеност ученика у значај правних аката и законских регулатива које им могу олакшати рад и аплицирање на конкурсимаЉудски ресурси
Подизање нивоа знања и вештина о заштити од насиља у партнерским везама,  родној равноправности  и ненасилном понашању у адолесцентским везама.Ученички парламент, КЗМ, Вршњачки едукатори, менторПо потребиБрој вршњачких едукатора као и број одржаних радионица и обукаЉудски ресурси
Учествовање на састанцима на локалном, градском и републичком новоу од значаја за рад ПарламентаЧаланови Парламента или делегирани ученици школеПо потребиБрој састанака, број присутних чланова ПарламентаЉудски ресурси
Уређење и одржавање школског инвентара и двориштаМентори Ученички парламент Управа школе Локална самоуправаСептембар – јун, 2020/2021.Обележавање школских улаза Уређење и одржавање школског простора и средине Постављени панои, огласне табле…Људски ресурси Сопствена средства Донације
Сарадња са Вршњачким тимом за посредовањеВршњачки тим за посредовање ППС Ученички парламентСептембар – јун, 2020/2021.Разговори чланова тима са ученицима, по потребиЉудски ресурси  
Формирање вршњачког тима за едукацију ученикаЧл. Тима Ппс Чл. Ученичког парламента Предметни наставнициновембар – јун, 2020/2021.Побољшање успеха појединих ученикаЉудски ресурси
Сарадња са Црвеним крстомМентори Ученички парламент ППС Црвени крстСептембар – јун, 2020/2021.Реализоване активности у сарадњи са Црвеним крстом Волонтеризам и активизам ученика у хумане и хуманитарне сврхе Акција добровољног давања крвиЉудски ресурси, логистичка подршка, медији  
Сарадња са КЗМ Обреновац, Омладинским фондом Дивац, Саветом за младе,  локалном самоуправом, удружењима грађана, институцијама и свима који могу да допринесу  и утичу на квалитетет и транспарентност рада Парламента.Ментори Ученички парламент, Управа школе, Партнери  у активностимаСептембар – јун, 2020/2021.Контакти, партнерски односи на пројектима, број реализованих заједничких активности, укљученост у рад и активности поменутих актера.Наши ресурси, као и ресурси свих поменутих актера
Продаја половних књига и уџбеникаКоординатори и одељењске старешине ученициСептембар, 2020.Школски базар -Адекватна снабдевеност ученика школе одговарајућом литературом и уџбеницима за радЉудски ресурси Сопствена средства, простор
Учешће у припреми и реализацији пројеката на локалном, градском и републичком нивоу.Координатори, Ученички парламент, КЗМ, Фондација Ана и  Владе Дивац, Унија средњошколацаСептембар – ЈУНБрој аплицирања, резултати, реализација.Људски ресурси, средства  и ресурси партнера на овим  и свим будућим  пројектима
  Учествовање на семинарима, обукама и тренинзима од значаја за рад Парламента.Координатори, Ученички парламент,Септембар – јунУченици који прођу обуку имаће  задатак да то знање пренесу на остале чланове Парламента, а они даље у својим одељенским заједницама.  Ово је модел који ћемо примењивати у овим ситуацијама и који ће бити индикатор успешности ове активности.ЉУДСКИ РЕСУРСИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЧЛАНОВА Парламента, људски, материјални и други ресурси донатора
Стицање звања вршњачих едукатора и омладинских радника у циљу стицања компетенција за оснаживање Парламента у целини.Ученички Парламент, КоординаториЦела годинаБрој лиценци и сертификата.Људски ресурси
Сарадња са наставницима члановима Комисије за културну и јавну делатност школе у оквиру одређених активности, као што је организован одлазак ученика у београдска позоришта и др. По потреби.Координатори, Ученички парламент, Комисија за културну и јавну делатност школеСептембар – јунБрој заједничких активности. Квалитет. Утицај на друге ученике. Примери добре праксе у локалној заједници.Људски ресурси, сарадња са локалном самоуправом
Сарадња са управом школе ради решавања текућих проблема за ученике  Координатори, председништво Парламента, Управа школе, ППССептембар – јунБрој укључених ученика Парламента, резултати и ефикасност.Људски ресурси
Организација и реализација предавања за ученике и родитеље у складу са актуелним интересовањима и проблемимаКоординатори, Ученички парламент, Управа школе, ППССептембар – јунБрој одржаних предавања, посећеност, резултати и утицајиЉудски ресурси
Обележавање Светског дана детета  Координатори Ученички парламентНовембар, 2020.Изложба ликовних радова ученика у сврху промовисања светског празника и уређења школског простораЉудски ресурси  
Обележавање Светског дана волонтера  Координатори Ученички парламент ППС Црвени крстДецембар, 2020.Одлазак на Конференцију која се дешава сваке године Активности у оквиру школеЉудски ресурси  
Волонтирање на пројектима у оквиру школе и ван њеКоординатори Ученички парламентСептембар – јунБрој волонтерских акцијаЉудски ресурси
Екскурзије и излети за ученике за ученикеУченички Парламент, Директор Тим за организовање излета и екскурзијаСептембар – јунУтицај на доношење одлука, прихваћеност предлога, помоћ у процесу реализације, број ангажованих ученика  Људски ресурси, материјалне могућности
Организовање матурске вечериКоординатори Одељењске старешине Савет родитеља Председништво парламента Управа школеАприл и Мај, 2020.  Реализација традиционалне прославе матуре. Фотографије Видео запис  Људски ресурси  
Сарадња са локалним и другим медијима.Координатори Ученички  парламент Управа школе, Комисија за културну и јавну делатност школе, Локални медијиСептембар – јунБрој и квалитет прилога о Ученичком ПарламентуЉудски ресурси
Одржавање и редовно ажурирање фб странице/инстаграм профила Ученичког парламента у циљу промоције и видљивости рада Парламента  Ученички парламент, чалнаови Парламента, наставници и сви заинтересованиЦела годинаБрој постова, посећеност, квалитет прилога, број фотографија, број администратора…Људски ресурси, техничке могућности,
Сарадња са Школским часописом, члановима Новинарске секције и осталим електронским медијима на којима се може промовисати рад ПарламентаУченички парламент-чланови у Тиму за промоцију школеЦела годинаБрој постова, посећеност, квалитет прилога, број фотографија, број администратора…Људски ресури Техничеке  могућностж
Подстицање развоја самопоштовања, критичког мишљења, креатривности, иницијативе код ученика      Ученички парламент, предметни наставници, индивидуално или кроз сарадњу  Током годинеВаннаставне активности које ће укључити што већи број ученика-Хуманитарне акције -Друштвено користан рад -Израда пројеката  Људски ресурси  
Спортска дружења                    (такмичења, турнири, Школске приредбе, манифестације…)  Наставници задужени за спортске секције-Ученици, учесници у активностима-Ученички парламентТоком  године  Планирање, организација и реализација свих наведених активности    Људски ресурси