Машински техничар мерне и регулационе технике

    (30 ученика) четворогодишње образовање

            Стицањем теоријских и практичних знања ученици знају да рукују и одржавају мерне и регулационе компоненте енергетских постројења. Контролишу, прате и утврђују исправност компоненти, утврђују кварове, надгледају ремонт уређаја за аутоматску регулацију процеса производње. Ученик је оспособљен да проверава, испитује и баждари инструменте за мерење различитих физичких величина- температуре, протока, брзине, нивоа итд.

            При раду примењује техничко-технолошку документацију. Могућност запошљавања је у термоелектранама, топланама, комуналним и др. организацијама . Постоје широке могућности запошљавања, а задовољени су и услови потребни за наставак школовања.

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/1 Недељна/годишња нормаII /1 Недељна/годишња нормаIII /1 Недељна/годишња нормаIV /1 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1113/1113/1083/96
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК2/742/742/722/64
СОЦИОЛОГИЈА  2/72 
ФИЛОЗОФИЈА   2/64
ИСТОРИЈА2/742/74  
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ1/37   
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1/37  
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/742/742/722/64
МАТЕМАТИКА4/1484/1484/1444/128
РАЧУНАРСТВО И  ИНФОРМАТ.0+2/0+74   
ГЕОГРАФИЈА 2/74  
ФИЗИКА2/742/74  
ХЕМИЈА2/74   
БИОЛОГИЈА2/74   
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА   1/32
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА  НАСТАВА1/371/371/361/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ    
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ2/74   
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ0+3/0+111   
МЕХАНИКА2/742/74  
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 2/74  
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2/742/72 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 2/74  
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  2/72 
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА 2/74  
ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА  2/72 
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ  3/1082+1/64+32
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У САУ***  2/72 
ТЕХНИКА МЕРЕЊА  1+1/36+36 
УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ У ТЕРМОЕНЕРГЕТИЦИ   2+2/64+64
ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСНИ РАЧУНАРИ   2+2/64+64
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ   2/64
ПРАКТИЧНА НАСТАВА0+0+3/ 0+0+1110+0+4/ 0+0+1480+0+5/0+0+180    (+30блок)0+0+5/0+0+160  (+60 блок)