Финансијски администратор

(30 ученика) – четворогодишње образовање

              Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствених евиденција, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата, састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација итд. Предвиђени су и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа (економика предузећа, канцеларијско пословање, статистика, право). Такође, током школовања ученици стичу знања из опште културе и образовања путем учења страних језика, рада на рачунару, употребе софтвера итд.

              Практичне вештине, неопходне за обављање финансијско-рачуноводствених послова ученици стичу у виртуелним предузећима која се оснивају у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука.

              Финансијски администратори налазе радно место у рачуноводственим службама предузећа различитих делатности, као и у банкама, осигуравај ућим компанијама, установама, удружењима, а нарочито у агенцијама које пружају књиговодствене услуге или обављају послове ревизије.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/4 Недељна/годишња нормаII /4 Недељна/годишња нормаIII /4 Недељна/годишња нормаIV /5 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1113/1083/1053/96
СТРАНИ ЈЕЗИК2/742/722/702/64
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/742/722/702/64
МАТЕМАТИКА3/1113/1083/1053/96
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+74   
ИСТОРИЈА2/742/72  
ЛИКОВНА КУЛТУРА  1/35 
ГЕОГРАФИЈА2/74   
БИОЛОГИЈА2/74   
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА  ГРАЂАНА   2/64
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА НАСТАВА1/371/361/351/32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИIIIIIIIV
ПРИНЦИПИ  ЕКОНОМИЈЕ3/1112/72  
РАЧУНОВОДСТВО1+2/37+742+2/72+722+2/70+702+2/64+64
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ2/742/722/702/64
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ0+1112/72  
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА2/742/722/70 
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 2/72  
ПРАВО 2/722/70 
ФИНАНСИЈСКО  РАЧУВОДСТВЕНА ОБУКА 0+3/0+108 (блок 30)0+4/0+140  (блок 60)0+4/0+128 (блок 90)
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ  2/70 
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА  2/70 
СТАТИСТИКА   0+3/0+96
ПРЕДУЗЕТНИШТВО   0+2/0+64
РЕВИЗИЈА   2/64
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  2/70 ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ1/32 ИЗАБРАНИ СПОРТ 1/32 ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ