Електромонтер мрежа и постројења – дуално

(30 ученика) –трогодишње образовање

        Школовање  ученика у иновираном  профилу електромонтер мрежа и постројења одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих електромонтера одвија се у школи, а други у компанији ЈП Електропривреда Србије, огранак Београд-Обреновац, Термоелектране „Никола Тесла А и Б“, која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој годни три дана недељно.

Kомбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

По завршетку школовања ученик у овом образовном профилу је стекао следеће стручне компетенције:

– Организовање рада у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду

– Извођење електромонтажних радова на водовима

– Извођење електромонтажних радова на електроенергетским постројењима

– Извођење прикључења на дистрибутивну мрежу

– Отклањање кварова опреме на терену и у радионици

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/6 Недељна/годишња нормаII Недељна/годишња нормаIII/6 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/1112/702/62
СТРАНИ ЈЕЗИК2/742/701/31
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/742/702/62
МАТЕМАТИКА2/742/701/31
ИСТОРИЈА2/74  
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+74  
ГЕОГРАФИЈА1/37  
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1/37  
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  1/31
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/  ВЕРСКА НАСТАВА    (изборни предмет)1/371/351/31
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ   1/351/31 ИСТОРИЈА
СТРУЧНИ   ПРЕДМЕТИI/6 Недељна/годишња нормаII Недељна/годишња нормаIII/6 Недељна/годишња норма
ФИЗИКА2/74  
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 2/74  
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ0+1/0+37  
ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА0+0+6/0+0+222  
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ3+1/111/372/70 
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА 2+1/70+35 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 2/70 
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА1/372/702/62
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ 1/352/62
ПРЕДУЗЕТНИШТВО  0+1/0+31
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 0+0+12/0+0+420 (60 блок)0+0+18/0+0+558 (60 блок)