Економски техничар

(30 ученика)- четворогодишње образовање

           Економски техничар је изузетно атрактивно занимање које ученицима пружа изузетне могућности за запошљавање и за наставак школовања.
           Похађањем овог образовног профила стичу се неопходна знања из економије, организације и менаџмента предузећа, кроз наставне предмете: Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна информатика, Статистика, Уставно и привредно право, Монетарна економија и банкарство, Комерцијално познавање робе, Маркетинг, Савремена пословна коресподенција. Изучавањем општеобразовних предмета стичу се сва неопходна знања за живот и развија општа култура.
            По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, ученици могу да се запосле у свим врстама предузећа: банкама, поштама, туристичким и угоститељским предузећима, у осигурању, образовним и културним институцијама, могу да оснивају сопствена предузећа и баве се предузетништвом. На радним местима на којима се запошљавају економски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се ученици оспособљавају кроз програм наставних предмета  Савремене пословне коресподенције и Пословне информатике.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА

ОПШТЕОБРАЗОВНИIV 4 Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ3/102
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК3/102
СОЦИОЛОГИЈА 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ2/68
МАТЕМАТИКА3/102
ВЕРСКА НАСТАВА (изборни предмет)1/34
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (иозборни предмет)1/34
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ2/68
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА2/68
РАЧУНОВОДСТВО2+2/68+68 (блок 30)
СТАТИСТИКА2/68
УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО2/68
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО2/68
МАРКЕТИНГ2/68
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА0+2/0+68