Бравар-заваривач ДУАЛНО

(30 ученикатрогодишње образовање ДУАЛНО

       По завршетку школовања ученик је оспособљен да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

     Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно, у другом разреду 14 (два дана) , док је у  трећем разреду 21 час недељно (три дана).

Ученицима је омогућен рад на апарату за симулацију заваривања за реализацију практичне наставе, али и појединих теоријских наставних предмета.

ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИI/8 Недељна/годишња нормаII/7III Недељна/годишња норма
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  3/1052/702/62
СТРАНИ ЈЕЗИК2/702/701/31
ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ2/702/702/62
МАТЕМАТИКА2/702/701/31
ИСТОРИЈА2/70  
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА0+2/0+70  
ГЕОГРАФИЈА1/35  
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1/35 
СОЦИОЛОГИЈА  СА  ПРАВИМА  ГРАЂАНА  1/31
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ /ВЕРСКА  НАСТАВА1/351/351/31
Изборни предмети        1/35 ИСТОРИЈА 
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   
ТЕХНИЧКО  ЦРТАЊЕ0+3/0+105  
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ2/70  
ТЕХНИЧКА  МЕХАНИКА2/70  
МАПИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 0+3/0+105 
ТЕХНИЧКА ФИЗИКА 2/70 
ТЕХНОЛОГИЈА  БРАВАРСКИХ  РАДОВА0+3/0+105  
ОСНОВЕ  БРАВАРСКИХ  РАДОВА- практична настава0+0+6/0+0+210 (60 блок)  
ТЕХНОЛОГИЈА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ 0+3/0+105 
МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОЦЕСНА ОПРЕМА 0+0+12/0+0+420 60 БЛОК 
ТЕХНОЛОГИЈА  ЗАВАРЕНИХ  КОНСТРУКЦИЈА  0+3/0+93
ЗАВАРЕНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ- практична н.  0+0+21/0+0+558 (90 блок)
ПРЕДУЗЕТНИШТВО  0+2/0+62