Ученички парламент

Активности Одговорности Време реализације Индикатори успешности Ресурси
  Формирање Ученичког парламента, избор председника, заменика и записничара  Ученичког парламента.Упознавање са планом  рада  Парламента за школску 2018/2019. Договор о начинима сарадње и задужењима Представнци одељењских заједница Ментори Ученички парламент   Септембар, 2018. Допринос Годишњем програму рада школе Упућеност чланова Парламента у активности  предвиђене Акционим планом рада Ученичког парламента за текућу школску годину Људски ресурси
  Упознавање Ученичког парламента са Развојном планом школе и Годишњим програмом рада школске 2018/19 и давање предлога, сугестија и мишљења с тим у вези. Тим за развојни план школе   Септембар, 2018. Упућеност чланова парламента у активности  предвиђене Годишњим школским и Развојним планом за текућу школску годину Људски ресурси
Упознавање Ученичког парламента са Правилником о награђивању и похваљивању ученика. Секретар школе Септембар, 2018. Упућеност чланова парламента у Правилник Подизање мотивационе свести међу ученицима школе за предлоге и сугестије за допуну Правилника. Људски ресурси
Усвајање  Статута Ученичког парламента који је урађен претходне године Ученички парламент Управа школе   Септембар – новембар Упућеност ученика у значај правних аката и законских регулатива које им могу олакшати рад и аплицирање на конкурсима Људски ресурси
Укљученост ученика из осетљивих група у рад Парламента и активно одлучивање  кроз све планиране активности.  Право да узму равноправно учешће у раду Парламента гарантоваће им  чланови  Статута  КОЈИ СМО УРАДИЛИ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Ученички парламент, Управа школе, КЗМ Обреновац, Унија средњошколаца Локална самоуправа Септембар – јун Чланови Статута који ученицима из осетљивих група гарантују право да равноправно учествују у раду Парламента. Број ученика из осетљивих група  активности у оквиру доношења одлука, пројекти намењени за њихово оснаживање. Парламент ће се трудити да и ове године буде укључен у пројекте те врсте Људски ресурси
Подизање нивоа знања и вештина о заштити од насиља у партнерским везама,  родној равноправности  и ненасилном понашању у адолесцентским везама. Ученички парламент, КЗМ, Вршњачки едукатори, ментор По потреби Два члана Парламента су прошле године завршила обуку и стекли звање вршњачких едукатора.  Активно су учествовали  у снимању филма који  се може и ове године користити у вршњачкој едукацији у школи. Људски ресурси
    Укључивање ученика избеглица, тражилаца азила, (уколико се укључе у образовни систем школе) у рад Парламента.   Ученички парламент, КЗМ, Ментор, Управа школе, Тим за инклузију, Наставничко веће, Локална самоуправа Уколико се тако нешто догоди Број ученика. Интегрисаност. Остварена комуникација. Допринос. Интеркултуралност. Људски ресурси
Уређење и одржавање школског инвентара и дворишта Ментори Ученички парламент Управа школе Локална самоуправа Септембар – јун, 2018/2019. Обележавање школских улаза Постављање клупа на дворишту Уређење и одржавање школског простора и средине Постављени панои, огласне табле… Људски ресурси Сопствена средства Донације
Сарадња са Вршњачким тимом за посредовање Вршњачки тим за посредовање ППС Ученички парламент Септембар – јун, 2017/2018. Разговори чланова тима са ученицима, по потреби Људски ресурси  
Формирање вршњачког тима за едукацију ученика Чл. Тима Ппс Чл. Ученичког парламента Предметни наставници новембар – јун, 2018/2019. Побољшање успеха појединих ученика на 3. и 4. Класификационом периоду; нема осипања бр.ученика и то нарочито у 1.разреду Људски ресурси
Сарадња са Црвеним крстом Ментори Ученички парламент ППС Црвени крст Септембар – јун, 2018/2019. Реализоване активности у сарадњи са Црвеним крстом Волонтеризам и активизам ученика у хумане и хуманитарне сврхе Људски ресурси, логистичка подршка, медији  
  Сарадња са КЗМ Обреновац, Омладинским фондом Дивац,Саветом за младе,  локалном самоуправом, удружењима грађана, институцијама и свима који могу да допринесу  и утичу на квалитетет и транспарентност рада Парламента. Ментори Ученички парламент, Управа школе, Шартнери у активностима Септембар – јун, 2018/2019. Контакти, партнерски односи на пројектима, број реализованих заједничких активности, укљученост у рад и активности поменутих актера. Наши ресурси, као и ресурси свих поменутих актера
Продаја половних књига и уџбеника Ментори Ученички парламент, Некадашњи и садашњи ученици Септембар, 2018. Школски базар -Адекватна снабдевеност ученика школе одговарајућом литературом и уџбеницима за рад Људски ресурси Сопствена средства, простор
Учешће у припреми и реализацији пројеката на локалном, градском и републичком нивоу. Ментори, Ученички парламент, КЗМ, Омладински фонд Дивац, Унија средњошколаца Септембар – ЈУН Број аплицирања, резултати, реализација. Људски ресурси, средства  и ресурси партнера на овим  и свим будућим  пројектима
  Учествовање на семинарима, обукама и тренинзима од значаја за рад Парламента. Ментори, Ученички парламент, Септембар – јун   Ученици који прођу обуку имаће  задатак да то знање пренесу на остале чланове Парламента, а они даље у својим одељенским заједницама.  Ово је модел који ћемо примењивати у овим ситуацијама и који ће бити индикатор успешности ове активности. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЧЛАНОВА Парламента, људски, материјални и други ресурси донатора
  Стицање звања вршњачих едукатора и омладинских радника у циљу стицања компетенција за оснаживање Парламента у целини. Ученички Парламент, ментори Цела година Број лиценци и сертификата. За почетак ове школске године имамо два вршњачка едукатора и једног омладинског радника Људски ресурси
  Сарадња са наставницима члановима Комисије за културну и јавну делатност школе у оквиру одређених активности, као што је организован одлазак ученика у београдска позоришта и др. По потреби. Ментори, Ученички парламент, Комисија за културну и јавну делатност школе Септембар – јун Број заједничких активности. Квалитет. Утицај на друге ученике. Примери добре праксе у локалној заједници. Људски ресурси, сарадња са локалном самоуправом
Сарадња са управом школе ради решавања текућих проблема за ученике   Ментори, Ученички парламент, Управа школе, ППС Септембар – јун Број укључених ученика Парламента, резултати и ефикасност. Људски ресурси
  Организација и реализација предавања за ученике и родитеље у складу са актуелним интересовањима и проблемима Ментори, Ученички парламент, Управа школе, ППС Септембар – јун Број одржаних предавања, посећеност, резултати и утицаји Људски ресурси
Обележавање Светског дана детета   Ментор Ученички парламент, Ликовна секција Новембар, 2018. Изложба ликовних радова ученика у сврху промовисања светског празника и уређења школског простора Људски ресурси  
Обележавање Светског дана волонтера   Ментор Ученички парламент ППС Црвени крст Децембар, 2018. Одржана едукација за мешовиту групу ученика о значају волонтеризма и активизма младих Људски ресурси  
Волонтирање на пројектима у оквиру школе и ван ње, сарадња са Волонтерским сервисом Обреновац Ментор Ученички парламент Септембар – јун Број волонтерских акција Људски ресурси
Обележавање Светског дана среће Ментор Ученички парламент Музичка секција Март, 2019. Одржана активност, посећеност, утицај, ефекти Људски ресурси  
Организовање акције добровољног давања крви     Ментори Ученички парламент ППС Црвени крст Два пута у току шк 2018/ 2019. Предавања, кампања, свест о значају акције Људски ресурси  
Екскурзије и излети за ученике за ученике Ученички Парламент, Управ школе Септембар – јун   Утицај на доношење одлука, прихваћеност предлога, помоћ у процесу реализације, број ангажованих ученика Људски ресурси, материјалне могућности
Организовање матурске вечери Ментори Ученички  парламент Управа школе Мај, 2019.   Реализација традиционалне прославе матуре. Фотографије Видео запис Људски ресурси  
Сарадња са локалним и другим медијима. Ментори Ученички  парламент Управа школе, Комисија за културну и јавну делатност школе, Локални медији Септембар – јун Број и квалитет прилога о Ученичком Парламенту Људски ресурси
  Одржавање и редовно ажурирање фб странице Ученичког парламента у циљу промоције и видљивости рада Парламента   Ученички парламент, чалнаови Парламента, наставници и сви заинтересовани Цела година Број постова, посећеност, квалитет прилога, број фотографија, број администратора… Људски ресурси, техничке могућности,
  Сарадња са Електронским новинама школе и осталим електронским медијима на којима се може промовисати рад парламента     Ученички парламент, чалнаови Парламента, наставници и сви заинтересовани Цела година Број постова, посећеност, квалитет прилога, број фотографија, број администратора… Људски ресури Техничеке  могућностж