Машински техничар мерне и регулационе технике

    (30 ученика) четворогодишње образовање

            Стицањем теоријских и практичних знања ученици знају да рукују и одржавају мерне и регулационе компоненте енергетских постројења. Контролишу, прате и утврђују исправност компоненти, утврђују кварове, надгледају ремонт уређаја за аутоматску регулацију процеса производње. Ученик је оспособљен да проверава, испитује и баждари инструменте за мерење различитих физичких величина- температуре, протока, брзине, нивоа итд.

            При раду примењује техничко-технолошку документацију. Могућност запошљавања је у термоелектранама, топланама, комуналним и др. организацијама . Постоје широке могућности запошљавања, а задовољени су и услови потребни за наставак школовања.