КАЛЕНДАР РАДА

КАЛЕНДАР  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018 / 2019 годину

 • 03.09.2018.год.- Први  наставни  дан, први час је час одељењског старешине, а затим реализација по распореду часова.

Преподневна смена- електротехника I,II,III, IV разред,  економија I,II разред, трговац 

Послеподневна смена- машинство I,II,III, IV разред и економија III, IV разред 

Смене се мењају недељно током школске године.

 • 05- 11.09.2018.год.- Први  родитељски  састанак за сва одељења
 • 12.09.2018.год..год.-конститутивна седница Савета родитеља
 • 12.09.2018.год.-прва седница Ученичког парламента
 • 13.09.2018.год.- седница Школског одбора (доношење свих неопходних докумената за рад у новој школској години)
 • 14-21.09.2018..год.- Конститутивне  седнице  одељењских  већа
 • 17-21.09.2018.год.- прва седница стручних већа за област предмета
 • 21.09.2018.год.- прва седница Педагошког колегијума
 • 24- 28.09.2018.год.- први састанак стручних актива, тимова и комисија
 • Од 28.09.2018. први преглед педагошке документације за пколску 2017/18.год.
 • Од 13-16.11.2018.год. – Седнице одељењских већа- први  класификациони  период
 • 12.11.2018.год.-је нерадни дан
 • 19-23.11.2018.год.- Други родитељски састанак
 • Од 01-08.01.2019.год.- I део зимског распуста за ученике
 • 31.01.2019.год.- последњи наставни дан у првом полугодишту
 • 27.01.2019.год. Прослава школске славе –Дан Светог Саве
 • 01.02. 2019.год. -Седнице одељењских већа- утврђивање  успеха  ученика  на  крају  првог  полугодишта
 • 04.02.2019.год.-  Седница наставничког већа на крају првог полугодишта
 • од 01 -15.02.2019.год  II  део Зимског  распуста за ученике
 • 18.02.2019.год.-Први  наставни  дан  у  другом  полугодишту
 • 05- 14.02.2019.год.-Трећи родитељски састанак
 • 03.-05.04.2019.год.-Седнице одељењских већа–  трећи класификациони  период за ученике завршних разреда            
 • 17-19.04.2019.год.- Седнице одељењских већа– трећи класификациони период  за ученике незавршних  разреда  
 • 08-12.04.2019.год.-Четврти  родитељски  састанак за завршне разреде        
 • 22-25.04.2019.год.-Четврти  родитељски  састанак за незавршне разреде
 • 26. 04. – 03. 05. 2019. године -Пролећни  распуст за ученике
 • 0102.05.2019.год.-нерадни дани
 • 31.05.2019.год.-Последњи наставни дан за ученике завршних  разреда
 • 03.-04.06.2019.год.-Седнице одељењских већа за завршне разреде – утврђивање успеха  на крају наставне године за ученике завршних  разреда
 • 27-31.05.2019.год.-Реализација припремне наставе за разредне, поправне и матурске испите  за ученике  завршних  разреда
 • 31.05. или 01.06.2019.год. – Прослава Матурске вечери
 • 05.06.2019.год. -Седница Наставничког већа
 • 06.06.2019.год.- Подела  сведочанстава за ученике завршних разреда; пријава испита
 • 05-06.06.2019.год.-родитељски састанци за одељења завршних разреда
 • 07.06.-18.06.2019.год.-Полагање разредних, матурских и завршних испита
 • 19.06.2019.год.-наставничко веће-утврђивање успеха на матурском и завршном испиту
 • 20.06.2019.год-подела диплома ученицима завршних разреда
 • 21.06.2019.год.-Последњи  наставни  дан за ученике  незавршних  разреда
 • 24.06.2019.год.-Седнице одељењских већа – утврђивање појединачног успеха ученика на крају наставне  године  за  незавршне  разреде
 • 25.06.2019.год. седница Наставничког већа
 • 28.06.2019.год.- Подела сведочанстава и књижица за ученике незавршних разреда; родитељски састанци-упис ученика у други, трећи и четврти разред
 • 26.06.-03.07.2019.год.- Припремна настава за полагање  разредних и поправних испита за ученике незавршних  разреда
 • Од 01.07.-05.07.2019.-полагање поправних испита у јунском року за ученике завршних разреда, разредних испита за ученике незавршних разреда
 • Прва половина јула упис ученика у први разред за школску 2019/20.школску годину
 • 19.08.2019.год.- Седница наставничког већа
 • 19-20.08.2019.-припремна настава за полагање поправних испита
 • 20- 30.08.2019.год.- августовски испитни рок за ученике завршних и незавршних разреда
 • 30.08.2019.год.-Подела сведочанстава
 • 31.08.2019.год.- Упис ученика II, III , IV разреда након полагања разредних и поправних испита у августовском року