Финансијски администратор

(30 ученика) – четворогодишње образовање

              Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствених евиденција, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата, састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација итд. Предвиђени су и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа (економика предузећа, канцеларијско пословање, статистика, право). Такође, током школовања ученици стичу знања из опште културе и образовања путем учења страних језика, рада на рачунару, употребе софтвера итд.

              Практичне вештине, неопходне за обављање финансијско-рачуноводствених послова ученици стичу у виртуелним предузећима која се оснивају у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука.

              Финансијски администратори налазе радно место у рачуноводственим службама предузећа различитих делатности, као и у банкама, осигуравај ућим компанијама, установама, удружењима, а нарочито у агенцијама које пружају књиговодствене услуге или обављају послове ревизије.