Електромонтер мрежа и постројења – дуално

(30 ученика) –трогодишње образовање

        Школовање  ученика у иновираном  профилу електромонтер мрежа и постројења одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих електромонтера одвија се у школи, а други у компанији ЈП Електропривреда Србије, огранак Београд-Обреновац, Термоелектране „Никола Тесла А и Б“, која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој годни три дана недељно.

Kомбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

По завршетку школовања ученик у овом образовном профилу је стекао следеће стручне компетенције:

– Организовање рада у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду

– Извођење електромонтажних радова на водовима

– Извођење електромонтажних радова на електроенергетским постројењима

– Извођење прикључења на дистрибутивну мрежу

– Отклањање кварова опреме на терену и у радионици

Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.