Економски техничар

(30 ученика)- четворогодишње образовање

           Економски техничар је изузетно атрактивно занимање које ученицима пружа изузетне могућности за запошљавање и за наставак школовања.
           Похађањем овог образовног профила стичу се неопходна знања из економије, организације и менаџмента предузећа, кроз наставне предмете: Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна информатика, Статистика, Уставно и привредно право, Монетарна економија и банкарство, Комерцијално познавање робе, Маркетинг, Савремена пословна коресподенција. Изучавањем општеобразовних предмета стичу се сва неопходна знања за живот и развија општа култура.
            По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, ученици могу да се запосле у свим врстама предузећа: банкама, поштама, туристичким и угоститељским предузећима, у осигурању, образовним и културним институцијама, могу да оснивају сопствена предузећа и баве се предузетништвом. На радним местима на којима се запошљавају економски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се ученици оспособљавају кроз програм наставних предмета  Савремене пословне коресподенције и Пословне информатике.