Бравар-заваривач ДУАЛНО

(30 ученикатрогодишње образовање ДУАЛНО

       По завршетку школовања ученик је оспособљен да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

     Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно, у другом разреду 14 (два дана) , док је у  трећем разреду 21 час недељно (три дана).

Ученицима је омогућен рад на апарату за симулацију заваривања за реализацију практичне наставе, али и појединих теоријских наставних предмета.